Cách lấy danh sách user trên Linux Ubuntu

Hướng dẫn cách lấy danh sách tất cả user trên Linux Ubuntu một cách nhanh chóng và dễ dàng, phù hợp với mọi người dùng.

Cách lấy danh sách user trên Linux Ubuntu

I. Lệnh cat /etc/passwd

 • Lệnh này sẽ hiển thị danh sách tất cả user trên hệ thống, bao gồm các thông tin sau:

* Username
* User ID (UID)
* Group ID (GID)
* Shell
* Home directory
 • Ví dụ:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
......

II. Lệnh getent passwd

 • Lệnh này cũng sẽ hiển thị danh sách tất cả user trên hệ thống, nhưng sẽ hiển thị theo định dạng khác với lệnh cat /etc/passwd.

 • Cụ thể, lệnh này sẽ hiển thị danh sách user theo cột, với các thông tin sau:

* Username
* UID
* GID
* Full name
* Home directory
* Shell

III. Lệnh id

 • Lệnh này sẽ hiển thị thông tin về user hiện tại, bao gồm username, UID, GID, shell và home directory.

 • Để hiển thị danh sách tất cả user, bạn có thể sử dụng lệnh id với cờ -a.

 • Ví dụ:

$ id
uid=1000(user) gid=1000(user) groups=1000(user),3(adm),4(dialout),20(cdrom),24(floppy),25(audio),27(video),30(dip),44(fax),64(mail),99(lpadmin),100(networkmanager),101(powerdev),102(sambashare),103(scanner)

IV. Lệnh finger

 • Lệnh này sẽ hiển thị thông tin chi tiết về một user, bao gồm username, UID, GID, full name, home directory, shell, thời gian đăng nhập gần nhất, v.v.

 • Để hiển thị danh sách tất cả user, bạn có thể sử dụng lệnh finger với cờ -l.

 • Ví dụ:

$ finger -l user
Login: user
Name: User Name
Directory: /home/user
Shell: /bin/bash
Last login: Wed Nov 23 15:25:03 2023 from 192.168.1.1
On since Wed Nov 23 15:25:03 2023, from 192.168.1.1
No mail.
 • Bạn có thể lựa chọn lệnh nào tùy theo nhu cầu của mình.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các câu lệnh Linux cơ bản


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
517
Bài viết liên quan
Kiểm tra và sửa lỗi ổ cứng trên Windows bằng lệnh Chkdsk
Lệnh Chkdsk là một công cụ tích hợp trên hệ điều hành Windows dùng để quét ổ cứng và giúp bạn tìm ra lỗi trong hệ thống tệp.