WooCommerce: Hiển thị mô tả ngắn sản phẩm tùy chỉnh khi trống

Bạn muốn hiển thị mặc định một mô tả ngắn tùy chỉnh cho sản phẩm trong trường hợp bạn quên nhập hoặc nội dung trường này được để trống? Hãy sử dụng đoạn mã sau đây.