Cách tính chênh lệch thời gian trong Excel

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hai hàm phổ biến nhất để tính chênh lệch thời gian trong Excel.

Cách tính chênh lệch thời gian trong Excel

1. Hàm DATEDIF

Hàm DATEDIF được sử dụng để tính khoảng cách giữa hai ngày.

Cú pháp của hàm DATEDIF như sau:

=DATEDIF(start_date, end_date, unit)

Trong đó:

 1. start_date là ngày bắt đầu.
 2. end_date là ngày kết thúc.
 3. unit là đơn vị thời gian cần tính toán, có thể là:
  1. Y: năm
  2. M: tháng
  3. D: ngày
  4. W: tuần
  5. YTD: năm đến ngày hiện tại
  6. MTD: tháng đến ngày hiện tại
  7. YD: ngày đến ngày hiện tại
  </li>
  

Ví dụ:

=DATEDIF("2023-07-20", "2023-08-20", "D")

Kết quả: 30

Ý nghĩa: Khoảng cách giữa ngày 20/07/2023 và ngày 20/08/2023 là 30 ngày.

2. Hàm TIMEDIFF

Hàm TIMEDIFF được sử dụng để tính khoảng cách giữa hai thời gian.

Cú pháp của hàm TIMEDIFF như sau:

=TIMEDIFF(start_time, end_time, unit)

Trong đó:

 1. start_time là thời gian bắt đầu.
 2. end_time là thời gian kết thúc.
 3. unit là đơn vị thời gian cần tính toán, có thể là:
  1. H: giờ
  2. M: phút
  3. S: giây
  </li>
  
  

Ví dụ:

=TIMEDIFF("10:00:00", "11:00:00", "H")

Kết quả: 1

Ý nghĩa: Khoảng cách giữa thời gian 10:00:00 và thời gian 11:00:00 là 1 giờ.

3. Lưu ý khi sử dụng hàm DATEDIF và TIMEDIFF

Hai hàm DATEDIF và TIMEDIFF chỉ trả về kết quả là số nguyên.

Nếu bạn muốn kết quả là số thập phân, bạn cần nhân với một số thích hợp.

Hai hàm DATEDIF và TIMEDIFF chỉ hoạt động với các giá trị thời gian hợp lệ.

Nếu bạn nhập một giá trị thời gian không hợp lệ, hàm sẽ trả về lỗi.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
198
Bài viết liên quan
Video trong PowerPoint: Thổi Cuộc Sống Vào Trình Chiếu
Lợi ích của việc sử dụng video trong PowerPoint và hướng dẫn cách chèn, chỉnh sửa và tùy chỉnh video một cách hiệu quả.