Hướng dẫn sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel

Hàm CONCATENATE trong Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn kết hợp nhiều chuỗi hoặc giá trị văn bản thành một chuỗi lớn.

Hướng dẫn sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel

I. Các bước thực hiện

Bước 1: Chọn ô kết quả

 • Bắt đầu bằng việc chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả sau khi kết hợp các chuỗi.

 • Điều này sẽ là nơi hiển thị chuỗi kết quả.

Bước 2: Nhập công thức CONCATENATE

 • Gõ ký tự "=" vào ô kết quả.

 • Sau đó, nhập "CONCATENATE" và mở dấu ngoặc đơn "(".

Bước 3: Xác định chuỗi cần kết hợp

 • Trong dấu ngoặc đơn của hàm CONCATENATE, bạn cần xác định các chuỗi hoặc giá trị văn bản bạn muốn kết hợp.

 • Các chuỗi này có thể là các giá trị văn bản hoặc tham chiếu đến các ô khác trong bảng tính.

Bước 4: Đóng dấu ngoặc và sử dụng dấu nối (&)

 • Sau khi bạn xác định các chuỗi, hãy đóng dấu ngoặc đơn ")" và sử dụng dấu nối (&) để kết hợp chúng.

 • Ví dụ: Nếu bạn muốn kết hợp nội dung của ô A1A2, bạn có thể nhập =CONCATENATE(A1, "&", A2) để kết hợp chúng cùng với một dấu cách giữa.

Bước 5: Nhấn Enter

 • Khi bạn đã xác định các chuỗi và sử dụng dấu nối (&) để kết hợp chúng, hãy nhấn Enter.

 • Kết quả sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn.

II. Ví dụ cụ thể

 • Ví dụ: Giả sử bạn có hai ô A1A2 chứa tên và họ của một người, bạn muốn kết hợp chúng thành một chuỗi hoàn chỉnh.

=CONCATENATE(A1, "&", A2)
 • Trong ví dụ này, hàm CONCATENATE kết hợp giá trị của ô A1, một dấu cách, và giá trị của ô A2 để tạo một chuỗi hoàn chỉnh.

Hàm CONCATENATE rất hữu ích khi bạn muốn kết hợp các giá trị văn bản từ nhiều ô hoặc tạo chuỗi tùy chỉnh với văn bản và dấu cách.

III. Một số hàm kết hợp chuỗi khác

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các hàm khác để kết hợp chuỗi trong Excel, chẳng hạn như:

 • Hàm TEXT: Định dạng một giá trị thành chuỗi văn bản theo định dạng số cụ thể.

 • Hàm TRIM: Loại bỏ các khoảng trắng thừa ở đầu và cuối chuỗi.

 • Hàm LEFT: Trả về một số ký tự nhất định từ đầu chuỗi.

 • Hàm RIGHT: Trả về một số ký tự nhất định từ cuối chuỗi.

IV. Một số lưu ý

 • Bạn có thể kết hợp nhiều chuỗi trong một hàm CONCATENATE.

 • Bạn có thể sử dụng tham chiếu ô trong hàm CONCATENATE.

 • Hàm CONCATENATE chỉ có thể kết hợp các chuỗi văn bản.

Tham khảo thêm: Hàm Excel: Công cụ mạnh mẽ cho xử lý dữ liệu


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
595
Bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS trong Excel
Hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS là hai công cụ quan trọng giúp bạn tính giá trị trung bình của các số thỏa mãn điều kiện cụ thể.