Các bài viết được gắn thẻ #Template

Trong tin học, template là một bản mẫu theo đó người dùng có thể thêm thông tin và thu được một đối tượng thông tin cụ thể trong một ứng dụng tin học.


Cách sử dụng templates trong Google Sheets

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-09 Nov 2023
Hướng dẫn chi tiết từng bước cách sử dụng templates trong Google Sheets để bắt đầu với bảng tính mới nhanh chóng và hiệu quả.
TemplateGoogle Sheets
518

Cách tạo và sử dụng template trong Microsoft Excel

tinhoc.org's avatar
tinhoc.org-25 Oct 2023
Template trong Microsoft Excel giúp chúng ta tạo ra các bảng tính chuẩn mực và dễ sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất công việc.