Cách mở PowerShell ở thư mục hiện tại trong Windows

Thêm tùy chọn Open PowerShell Here vào menu ngữ cảnh trên Windows cho phép bạn mở thư mục hiện tại trong cửa sổ PowerShell.

Cách mở PowerShell ở thư mục hiện tại trong Windows

Cách 1: Sử dụng Registry Editor

 1. Mở Registry Editor bằng cách nhấn Windows + R và nhập regedit.
 2. Điều hướng đến khóa sau:
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\Open PowerShell Here
 1. Nếu khóa Open PowerShell Here không tồn tại, hãy nhấp chuột phải vào thư mục Shell và chọn New > Key. Đặt tên cho khóa mới là Open PowerShell Here.
 2. Trong khóa Open PowerShell Here, hãy tạo giá trị chuỗi mới với tên Command. Giá trị chuỗi này sẽ chứa lệnh Powershell để mở thư mục hiện tại.
 3. Mở trình soạn thảo văn bản và nhập lệnh sau:
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy RemoteSigned -Command "Set-Location $PSScriptRoot"
 1. Lưu tệp văn bản với tên OpenPowerShellHere.reg.
 2. Quay lại Registry Editor và nhấp đúp vào giá trị chuỗi Command.
 3. Trong hộp thoại Edit String, dán nội dung của tệp OpenPowerShellHere.reg vào hộp Value data.
 4. Nhấp vào OK để lưu các thay đổi.

Cách 2: Sử dụng Windows PowerShell (Admin)

 1. Mở PowerShell bằng cách nhấn Windows + X và chọn Windows PowerShell (Admin).
 2. Chạy lệnh sau:
New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Classes\Directory\Shell\Open PowerShell Here" -Name "Command" -Value "powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy RemoteSigned -Command 'Set-Location $PSScriptRoot'" -PropertyType String
 1. Đóng PowerShell.

Sau khi thực hiện một trong hai cách trên, tùy chọn Open PowerShell Here sẽ xuất hiện trong menu ngữ cảnh khi bạn nhấp chuột phải vào một thư mục.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
265
Bài viết liên quan
Cách Sửa Lỗi Video Scheduler Internal Error Trên Windows 10 & 11
Sau đây là 6 cách sửa lỗi Video Scheduler Internal Error trên Windows 10/11. Hãy thử áp dụng từng cách một để khắc phục lỗi này thành công.