Hướng dẫn sử dụng hàm INDEX và MATCH trong Excel

Hàm INDEX và MATCH là hai hàm quan trọng trong Microsoft Excel, cho phép bạn truy xuất và lấy giá trị từ một phạm vi dựa trên một điều kiện hoặc chỉ mục.

Hướng dẫn sử dụng hàm INDEX và MATCH trong Excel

I. Hàm INDEX (Truy Xuất Giá Trị)

Hàm INDEX được sử dụng để truy xuất giá trị từ một phạm vi dựa trên chỉ mục hàng và chỉ mục cột.

Đây là cách bạn có thể sử dụng hàm INDEX:

Bước 1: Chọn Ô Kết Quả

Bắt đầu bằng việc chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả truy xuất từ hàm INDEX.

Bước 2: Nhập Công Thức INDEX

Gõ ký tự "=" vào ô kết quả. Sau đó, nhập "INDEX" và mở dấu ngoặc đôi "(".

Bước 3: Chọn Phạm Vi Dữ Liệu

Chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn truy xuất giá trị từ.

Thông qua hàm INDEX, bạn chỉ cần chọn phạm vi một lần.

Bước 4: Xác Định Chỉ Mục Hàng và Chỉ Mục Cột

Tiếp theo, bạn cần xác định chỉ mục hàng và chỉ mục cột của giá trị bạn muốn truy xuất.

Sử dụng công thức INDEX, bạn sẽ cung cấp chỉ mục hàng và chỉ mục cột trong dấu ngoặc đôi.

Ví dụ:

=INDEX(B2:D5, 3, 2)

Trong ví dụ này, chúng ta truy xuất giá trị từ hàng thứ 3 và cột thứ 2 trong phạm vi dữ liệu từ B2 đến D5.

Bước 5: Đóng Dấu Ngoặc và Nhấn Enter

Khi bạn đã xác định phạm vi dữ liệu, chỉ mục hàng và chỉ mục cột, hãy đóng dấu ngoặc đôi ")" và nhấn Enter.

Kết quả truy xuất sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn.

II. Hàm MATCH (Tìm Chỉ Mục Dựa Trên Điều Kiện)

Hàm MATCH được sử dụng để tìm chỉ mục của một giá trị trong một phạm vi dữ liệu.

Sau đó, bạn có thể sử dụng chỉ mục này trong hàm INDEX để truy xuất giá trị từ phạm vi dữ liệu.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng hàm MATCH:

Bước 1: Chọn Ô Kết Quả

Chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả sau khi tìm thấy chỉ mục.

Bước 2: Nhập Công Thức MATCH

Gõ ký tự "=" vào ô kết quả.

Sau đó, nhập "MATCH" và mở dấu ngoặc đôi "(".

Bước 3: Xác Định Giá Trị Cần Tìm

Xác định giá trị bạn muốn tìm trong phạm vi dữ liệu.

Điều này sẽ tạo một dấu phẩy trong công thức MATCH.

Bước 4: Chọn Phạm Vi Dữ Liệu

Chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn tìm giá trị trong.

Hàm MATCH sẽ quét phạm vi này để tìm giá trị bạn đã xác định trong Bước 3.

Bước 5: Xác Định Loại Tìm Kiếm

Xác định loại tìm kiếm, có thể là tìm kiếm gần đúng (approximate) hoặc tìm kiếm chính xác (exact).

Bạn có thể sử dụng số -1, 0, hoặc 1 để xác định loại tìm kiếm.

Bước 6: Đóng Dấu Ngoặc và Nhấn Enter

Khi bạn đã xác định giá trị cần tìm, phạm vi dữ liệu, và loại tìm kiếm, hãy đóng dấu ngoặc đôi ")" và nhấn Enter.

Kết quả chỉ mục sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn.

3. Kết Hợp Hàm MATCH và INDEX

Bây giờ, sau khi bạn đã có chỉ mục từ hàm MATCH, bạn có thể kết hợp nó với hàm INDEX để truy xuất giá trị từ phạm vi dữ liệu.

Ví dụ:

  • Giả sử bạn có một bảng dữ liệu với tên các học sinh trong cột A và điểm số của họ trong cột B.

  • Bạn muốn tìm điểm số của học sinh có tên "John".

  • Đầu tiên, bạn sẽ sử dụng hàm MATCH để tìm chỉ mục của "John" trong cột A.

  • Sau đó, bạn sẽ sử dụng chỉ mục đó trong hàm INDEX để truy xuất điểm số tương ứng trong cột B.

Hàm MATCH:

=MATCH("John", A2:A10, 0)

Trong ví dụ này, hàm MATCH sẽ tìm "John" trong cột A từ hàng 2 đến hàng 10 và trả về chỉ mục tương ứng.

Hàm INDEX:

=INDEX(B2:B10, [kết quả từ hàm MATCH])

Trong hàm INDEX, chúng ta sử dụng kết quả từ hàm MATCH làm chỉ mục hàng để truy xuất điểm số từ cột B.

Sử dụng kết hợp hàm MATCH và INDEX cho phép bạn truy xuất dữ liệu dựa trên điều kiện một cách hiệu quả và linh hoạt.

Điều này có thể rất hữu ích khi bạn làm việc với các bảng dữ liệu lớn trong Excel.

Hàm INDEX và MATCH là công cụ mạnh mẽ để bạn làm việc với dữ liệu trong Excel một cách chính xác và hiệu quả.

Sử dụng hướng dẫn trên, bạn có thể áp dụng chúng vào các dự án của mình.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
312
Bài viết liên quan
Chia Sẻ và Lưu Trữ Slide trong PowerPoint
Sử dụng các công cụ và kỹ thuật chia sẻ và lưu trữ slide để tối ưu hóa quá trình thuyết trình và làm việc với PowerPoint.