Hàm logic trong Google Sheets

Hàm logic là một loại hàm đặc biệt trong Google Sheets giúp bạn kiểm tra điều kiện và trả về một giá trị dựa trên kết quả kiểm tra.

Hàm logic trong Google Sheets

I. Các loại hàm logic

 • Các hàm logic được sử dụng rộng rãi trong các bảng tính để đưa ra quyết định, chẳng hạn như lọc dữ liệu hoặc thực hiện các phép tính dựa trên điều kiện.

Các hàm logic trong Google Sheets được chia thành các loại sau:

 • Hàm kiểm tra: Kiểm tra một điều kiện và trả về giá trị TRUE hoặc FALSE.

 • Hàm toán tử: Thực hiện một phép toán logic trên hai giá trị và trả về giá trị TRUE hoặc FALSE.

 • Hàm kiểm tra chuỗi: Kiểm tra một chuỗi văn bản và trả về giá trị TRUE hoặc FALSE.

II. Cách sử dụng hàm logic

 • Để sử dụng hàm logic trong Google Sheets, bạn cần nhập cú pháp của hàm vào ô.

 • Cú pháp của hàm bao gồm tên hàm, các đối số của hàm, và dấu ngoặc đơn.

 • Ví dụ: để kiểm tra xem một giá trị có bằng 0 hay không, bạn có thể sử dụng hàm IF như sau:

=IF(A1=0, "Giá trị bằng 0", "Giá trị khác 0")
 • Trong ví dụ này, A1 là ô chứa giá trị bạn muốn kiểm tra.

 • Nếu giá trị trong ô A1 bằng 0, hàm IF sẽ trả về chuỗi "Giá trị bằng 0".

 • Nếu giá trị trong ô A1 khác 0, hàm IF sẽ trả về chuỗi "Giá trị khác 0".

III. Một số hàm logic phổ biến

Dưới đây là một số hàm logic phổ biến trong Google Sheets:

 • IF: Kiểm tra một điều kiện và trả về giá trị TRUE hoặc FALSE.

 • AND: Thực hiện phép toán AND trên hai giá trị và trả về giá trị TRUE nếu cả hai giá trị đều là TRUE.

 • OR: Thực hiện phép toán OR trên hai giá trị và trả về giá trị TRUE nếu ít nhất một trong hai giá trị là TRUE.

 • NOT: Thực hiện phép toán NOT trên một giá trị và trả về giá trị ngược lại của giá trị đó.

 • ISNUMBER: Trả về giá trị TRUE nếu một giá trị là một số.

 • ISTEXT: Trả về giá trị TRUE nếu một giá trị là văn bản.

 • ISBLANK: Trả về giá trị TRUE nếu một ô trống.

IV. Thông tin thêm

Ngoài các hàm được đề cập ở trên, Google Sheets còn cung cấp một số hàm logic khác, chẳng hạn như:

 • XOR: Thực hiện phép toán XOR trên hai giá trị và trả về giá trị TRUE nếu chỉ một trong hai giá trị là TRUE.

 • EQV: Thực hiện phép toán EQV trên hai giá trị và trả về giá trị TRUE nếu cả hai giá trị đều có giá trị TRUE hoặc cả hai giá trị đều có giá trị FALSE.

 • NEQ: Thực hiện phép toán NEQ trên hai giá trị và trả về giá trị TRUE nếu hai giá trị không bằng nhau.

 • GT: Thực hiện phép toán GT trên hai giá trị và trả về giá trị TRUE nếu giá trị đầu tiên lớn hơn giá trị thứ hai.

 • GE: Thực hiện phép toán GE trên hai giá trị và trả về giá trị TRUE nếu giá trị đầu tiên lớn hơn hoặc bằng giá trị thứ hai.

 • LT: Thực hiện phép toán LT trên hai giá trị và trả về giá trị TRUE nếu giá trị đầu tiên nhỏ hơn giá trị thứ hai.

 • LE: Thực hiện phép toán LE trên hai giá trị và trả về giá trị TRUE nếu giá trị đầu tiên nhỏ hơn hoặc bằng giá trị thứ hai.

Các hàm này có thể được sử dụng để thực hiện các phép kiểm tra logic phức tạp hơn.

Tham khảo thêm: Tất cả về hàm trong Google Sheets


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
470
Bài viết liên quan
Tính toán trong Google Sheets
Google Sheets cung cấp một loạt các hàm toán học giúp bạn dễ dàng thực hiện các phép tính trên dữ liệu của mình.