Mảng trong Google Sheets

Bằng cách hiểu cách sử dụng mảng trong Google Sheets, bạn có thể tạo các bảng tính phức tạp và hiệu quả hơn.

Mảng trong Google Sheets

1. Cấu trúc mảng

Mảng được chỉ định bằng cách sử dụng dấu ngoặc vuông [].

Ví dụ:

A1:A10

Tham chiếu ô này chỉ định một mảng gồm các giá trị trong các ô A1 đến A10.

2. Tham chiếu mảng

Tham chiếu mảng có thể là tuyệt đối hoặc tương đối.

Tham chiếu mảng tuyệt đối không thay đổi khi bạn sao chép hoặc di chuyển công thức.

Tham chiếu mảng tương đối thay đổi khi bạn sao chép hoặc di chuyển công thức.

2.1. Tham chiếu mảng tuyệt đối

Để tạo tham chiếu mảng tuyệt đối, bạn cần thêm ký hiệu $ trước tên ô.

Ví dụ:

$A$1:$A$10

Tham chiếu mảng này sẽ luôn tham chiếu đến các ô A1 đến A10, bất kể bạn sao chép hoặc di chuyển công thức đến đâu.

2.2. Tham chiếu mảng tương đối

Để tạo tham chiếu mảng tương đối, bạn cần thêm ký hiệu $ trước tên cột hoặc hàng.

Ví dụ:

A1:A10

Tham chiếu mảng này sẽ thay đổi khi bạn sao chép hoặc di chuyển công thức.

Ví dụ: nếu bạn sao chép công thức này xuống một ô bên dưới, nó sẽ tham chiếu đến các ô B1 đến B10.

3. Các hàm mảng

Google Sheets cung cấp một số hàm mảng đặc biệt giúp bạn thao tác với mảng.

Một số hàm mảng phổ biến bao gồm:

  1. SUM: Trả về tổng của các giá trị trong một mảng.
  2. AVERAGE: Trả về trung bình của các giá trị trong một mảng.
  3. COUNT: Trả về số lượng giá trị trong một mảng.
  4. MAX: Trả về giá trị lớn nhất trong một mảng.
  5. MIN: Trả về giá trị nhỏ nhất trong một mảng.

4. Ví dụ

Giả sử bạn có một bảng tính có chứa dữ liệu trong các ô A1 đến A10.

Để tính tổng các giá trị trong mảng này, bạn có thể sử dụng hàm SUM như sau:

=SUM(A1:A10)

Công thức này sẽ trả về giá trị 55, là tổng của các giá trị trong các ô A1 đến A10.

Nếu bạn muốn tính trung bình của các giá trị trong mảng, bạn có thể sử dụng hàm AVERAGE như sau:

=AVERAGE(A1:A10)

Công thức này sẽ trả về giá trị 5,5, là trung bình của các giá trị trong các ô A1 đến A10.

Bạn có thể sử dụng các hàm mảng để thực hiện các phép tính trên nhiều giá trị cùng một lúc.

Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi làm việc với dữ liệu trong các bảng tính của mình.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
414
Bài viết liên quan
Thống kê trong Google Sheets
Google Sheets cung cấp một loạt các hàm thống kê giúp bạn dễ dàng thực hiện các phép tính thống kê trên dữ liệu của mình.