Thống kê trong Google Sheets

Google Sheets cung cấp một loạt các hàm thống kê giúp bạn dễ dàng thực hiện các phép tính thống kê trên dữ liệu của mình.

Thống kê trong Google Sheets

I. Các loại hàm thống kê

Các hàm thống kê trong Google Sheets được chia thành các loại sau:

 • Hàm mô tả: Trả về các thông số mô tả về dữ liệu, chẳng hạn như trung bình, phương sai, và độ lệch chuẩn.

 • Hàm kiểm định: Thực hiện các phép kiểm định thống kê, chẳng hạn như kiểm định giả thuyết hoặc kiểm định tương quan.

 • Hàm phân phối: Trả về giá trị của một phân phối thống kê, chẳng hạn như phân phối chuẩn hoặc phân phối nhị thức.

II. Cách sử dụng hàm thống kê

 • Để sử dụng hàm thống kê trong Google Sheets, bạn cần nhập cú pháp của hàm vào ô.

 • Cú pháp của hàm bao gồm tên hàm, các đối số của hàm, và dấu ngoặc đơn.

 • Ví dụ: để tính trung bình của các giá trị trong một dải ô, bạn có thể sử dụng hàm AVERAGE như sau:

=AVERAGE(A1:A10)
 • Trong ví dụ này, A1:A10 là dải ô chứa các giá trị bạn muốn tính trung bình.

III. Một số hàm thống kê phổ biến

Dưới đây là một số hàm thống kê phổ biến trong Google Sheets:

 • AVERAGE: Tính trung bình của các giá trị trong một dải ô.

 • SUM: Tính tổng của các giá trị trong một dải ô.

 • COUNT: Đếm số ô có giá trị trong một dải ô.

 • COUNTA: Đếm số ô có giá trị, bao gồm cả ô chứa văn bản.

 • MAX: Trả về giá trị lớn nhất trong một dải ô.

 • MIN: Trả về giá trị nhỏ nhất trong một dải ô.

 • VAR: Trả về phương sai của các giá trị trong một dải ô.

 • STDEV: Trả về độ lệch chuẩn của các giá trị trong một dải ô.

IV. Thông tin thêm

Ngoài các hàm được đề cập ở trên, Google Sheets còn cung cấp một số hàm thống kê khác, chẳng hạn như:

 • MEDIAN: Trả về giá trị trung vị của các giá trị trong một dải ô.

 • MODE: Trả về giá trị xuất hiện nhiều nhất trong một dải ô.

 • RANGE: Trả về khoảng cách giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong một dải ô.

 • QUARTILE: Trả về các phân vị của các giá trị trong một dải ô.

 • PERCENTILE: Trả về giá trị nằm ở một tỷ lệ phần trăm cụ thể trong một dải ô.

Các hàm này có thể được sử dụng để thực hiện các phép tính thống kê phức tạp hơn.

Bằng cách hiểu cách sử dụng các hàm thống kê, bạn có thể hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

Tham khảo thêm: Tất cả về hàm trong Google Sheets


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
535
Bài viết liên quan
Cách sử dụng hàm IMPORTRANGE trong Google Sheets
Hàm IMPORTRANGE trong Google Sheets là một hàm giúp bạn trích xuất dữ liệu từ các bảng tính khác nhau mang vào bảng tính của bạn một cách đơn giản.