Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Google Sheet

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm giá trị trong bảng hoặc phạm vi của mình với hàm VLOOKUP.

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Google Sheet

1. Cú pháp của hàm VLOOKUP

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
  1. lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm.
  2. table_array: Phạm vi hoặc bảng chứa dữ liệu cần tìm kiếm.
  3. col_index_num: Số cột của giá trị cần trả về, bắt đầu từ 1.
  4. range_lookup: Kiểu khớp, có thể là TRUE (kết quả gần đúng) hoặc FALSE (kết quả chính xác).

2. Ví dụ cụ thể

Công thức này sẽ trả về giá trị trong cột thứ 3 của bảng A2:D4, bắt đầu từ ô A2, dựa trên giá trị "Mã khách hàng" trong ô B10.

=VLOOKUP(B10;A2:D4;3;FALSE)

Công thức này sẽ trả về giá trị trong cột thứ 3 của bảng A2:D4, bắt đầu từ ô A2, dựa trên giá trị "Mã khách hàng" trong ô B10.

Trong trường hợp này, tôi muốn tìm kiếm địa chỉ của khách hàng theo dựa vào mã khách hàng.

Tôi sẽ nhập giá trị mã khách hàng ở ô B10 có giá trị "KH003", sau đó nhập công thức vào ô C10 thì công thức sẽ tìm kiếm trong phạm vi từ A2 đến D4 và trả về giá trị được chỉ định trong cột thứ ba tức là cột C.

Kết quả mà ta có sẽ là: "Số 30, đường Hai Bà Trưng, phường 3, quận 3, TP.HCM".

3. Kiểu khớp

Kiểu khớp range_lookup có thể được sử dụng để xác định cách hàm VLOOKUP sẽ xử lý trường hợp không tìm thấy kết quả chính xác.

  1. TRUE: Hàm VLOOKUP sẽ trả về kết quả gần đúng nhất, ngay cả khi kết quả đó không nằm trong cột được chỉ định.
  2. FALSE: Hàm VLOOKUP sẽ trả về lỗi #N/A nếu không tìm thấy kết quả chính xác.

Ví dụ:

Công thức này sẽ trả về kết quả gần đúng nhất trong cột thứ hai của bảng "Bảng khách hàng", bắt đầu từ ô A2, dựa trên giá trị "Tên" được nhập trong ô B10.

=VLOOKUP(B10;A2:D4;2;TRUE)

Công thức này sẽ trả về kết quả gần đúng nhất trong cột thứ hai của bảng "Bảng khách hàng", bắt đầu từ ô A2, dựa trên giá trị "Tên" được nhập trong ô B10.

Trong trường hợp này, nếu ô B10 có giá trị "Trần Văn", nhưng không có khách hàng nào có tên đó trong bảng "Bảng khách hàng", thì công thức sẽ trả về kết quả gần đúng nhất.

Kết quả mà ta có sẽ là: "Trần Văn C"

4. Lưu ý

Hàm VLOOKUP chỉ trả về một giá trị duy nhất.

Nếu bạn muốn trả về nhiều giá trị, bạn có thể sử dụng hàm INDEX kết hợp với hàm MATCH.

Hàm VLOOKUP chỉ hoạt động với các bảng hoặc phạm vi được sắp xếp theo cột đầu tiên.

Nếu bảng hoặc phạm vi không được sắp xếp, bạn có thể sử dụng hàm SORT để sắp xếp trước khi sử dụng hàm VLOOKUP.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
254
Bài viết liên quan
Thống kê trong Google Sheets
Google Sheets cung cấp một loạt các hàm thống kê giúp bạn dễ dàng thực hiện các phép tính thống kê trên dữ liệu của mình.