Thao tác dữ liệu trong Google Sheets

Hướng dẫn sử dụng các hàm thao tác dữ liệu trong Google Sheets, bao gồm các loại hàm, cách sử dụng, một số hàm phổ biến và mẹo sử dụng.

Thao tác dữ liệu trong Google Sheets

I. Các loại hàm thao tác dữ liệu

Các hàm thao tác dữ liệu trong Google Sheets được chia thành các loại sau:

 1. Hàm tìm kiếm và thay thế: Tìm kiếm và thay thế văn bản hoặc giá trị trong một dải ô.

 2. Hàm sắp xếp: Sắp xếp dữ liệu trong một dải ô theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

 3. Hàm lọc: Lọc dữ liệu trong một dải ô dựa trên một điều kiện.

 4. Hàm trích xuất: Tách dữ liệu từ một ô hoặc một dải ô.

 5. Hàm kết hợp: Kết hợp dữ liệu từ hai hoặc nhiều ô hoặc dải ô.

Tham khảo thêm: Tất cả về hàm trong Google Sheets

II. Cách sử dụng hàm thao tác dữ liệu

Để sử dụng hàm thao tác dữ liệu trong Google Sheets, bạn cần nhập cú pháp của hàm vào ô.

Cú pháp của hàm bao gồm tên hàm, các đối số của hàm, và dấu ngoặc đơn.

Ví dụ: để tìm kiếm văn bản "Google" trong dải ô A1:A10, bạn có thể sử dụng hàm SEARCH như sau:

=SEARCH("Google", A1:A10)

Trong ví dụ này, A1:A10 là dải ô chứa văn bản bạn muốn tìm kiếm.

III. Một số hàm thao tác dữ liệu phổ biến

Dưới đây là một số hàm thao tác dữ liệu phổ biến trong Google Sheets:

 1. FIND: Trả về vị trí của văn bản trong một chuỗi.

 2. SEARCH: Trả về vị trí của văn bản trong một chuỗi, bắt đầu từ vị trí được chỉ định.

 3. REPLACE: Thay thế văn bản trong một chuỗi bằng văn bản khác.

 4. SORT: Sắp xếp dữ liệu trong một dải ô theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

 5. SORTA: Sắp xếp dữ liệu trong một dải ô theo thứ tự văn bản, không phân biệt chữ hoa chữ thường.

 6. SORTZ: Sắp xếp dữ liệu trong một dải ô theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, dựa trên giá trị của một cột cụ thể.

 7. FILTER: Lọc dữ liệu trong một dải ô dựa trên một điều kiện.

 8. UNIQUE: Trả về một dải ô chứa các giá trị duy nhất trong một dải ô.

IV. Một số mẹo sử dụng hàm thao tác dữ liệu

Dưới đây là một số mẹo sử dụng hàm thao tác dữ liệu trong Google Sheets:

 1. Bạn có thể sử dụng hàm thao tác dữ liệu trong các công thức khác nhau.

 2. Bạn có thể sử dụng hàm thao tác dữ liệu để tạo các biểu đồ và đồ thị.

V. Thông tin thêm

Ngoài các hàm được đề cập ở trên, Google Sheets còn cung cấp một số hàm thao tác dữ liệu khác, chẳng hạn như:

 1. Hàm TRIM: Loại bỏ khoảng trắng thừa khỏi văn bản.

 2. Hàm LOWER: Chuyển đổi văn bản thành chữ thường.

 3. Hàm UPPER: Chuyển đổi văn bản thành chữ hoa.

 4. Hàm LEFT: Trả về một chuỗi ký tự từ đầu của một chuỗi.

 5. Hàm RIGHT: Trả về một chuỗi ký tự từ cuối của một chuỗi.

 6. Hàm MID: Trả về một chuỗi ký tự từ một vị trí cụ thể trong một chuỗi.

Các hàm này có thể được sử dụng để thực hiện các thao tác dữ liệu phức tạp hơn.

Bằng cách hiểu cách sử dụng các hàm thao tác dữ liệu, bạn có thể tạo các bảng tính phức tạp và hữu ích.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
427
Bài viết liên quan
Cách sử dụng Gmail hiệu quả: 3 mẹo cần biết
Hướng dẫn cụ thể về cách tạo chữ ký email chuyên nghiệp, gửi email hàng loạt và sử dụng các tính năng nâng cao trong Gmail.