Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT và COUNTA trong Excel

Hàm COUNT và COUNTA trong Microsoft Excel là hai công cụ quan trọng giúp bạn đếm số lượng ô có giá trị trong một phạm vi.

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT và COUNTA trong Excel

I. Hàm COUNT (đếm các ô có giá trị số)

 • Hàm COUNT được sử dụng để đếm số lượng các ô có giá trị số trong một phạm vi.

 • Nó sẽ bỏ qua các ô trống và các ô có giá trị văn bản.

Bước 1: Chọn ô kết quả

 • Bắt đầu bằng việc chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả đếm từ hàm COUNT.

Bước 2: Nhập công thức COUNT

 • Gõ ký tự "=" vào ô kết quả.

 • Sau đó, nhập "COUNT" và mở dấu ngoặc đôi "(".

Bước 3: Chọn phạm vi cần đếm

 • Chọn phạm vi (dãy ô) mà bạn muốn đếm số lượng ô có giá trị số trong đó.

Bước 4: Đóng dấu ngoặc và nhấn Enter

 • Khi bạn đã chọn phạm vi, hãy đóng dấu ngoặc đôi ")" và nhấn Enter.

 • Kết quả sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn.

 • Ví dụ: Giả sử bạn có một danh sách các điểm số của học sinh trong cột A từ hàng A2 đến A10, và bạn muốn biết có bao nhiêu học sinh đã được điểm.

=COUNT(A2:A10)
 • Hàm này sẽ đếm và trả về số lượng ô có giá trị số trong phạm vi từ A2 đến A10, tức là số lượng học sinh có điểm.

II. Hàm COUNTA (đếm tất cả các ô có giá trị)

 • Hàm COUNTA được sử dụng để đếm số lượng tất cả các ô có giá trị trong một phạm vi, bao gồm cả giá trị số, văn bản và các ô trống.

Bước 1: Chọn ô kết quả

 • Chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả đếm từ hàm COUNTA.

Bước 2: Nhập công thức COUNTA

 • Gõ ký tự "=" vào ô kết quả.

 • Sau đó, nhập "COUNTA" và mở dấu ngoặc đôi "(".

Bước 3: Chọn Phạm Vi Cần Đếm

 • Chọn phạm vi (dãy ô) mà bạn muốn đếm số lượng tất cả các ô trong đó.

Bước 4: Đóng Dấu Ngoặc và Nhấn Enter

 • Khi bạn đã chọn phạm vi, hãy đóng dấu ngoặc đôi ")" và nhấn Enter, kết quả sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn.

 • Ví dụ: Giả sử bạn có một danh sách về các thành viên của câu lạc bộ trong cột A từ hàng A2 đến A10, và bạn muốn biết có bao nhiêu thành viên đã được liệt kê.

=COUNTA(A2:A10)
 • Hàm này sẽ đếm và trả về số lượng tất cả các ô trong phạm vi từ A2 đến A10, bao gồm cả các ô trống và các ô có giá trị.

 • Hàm COUNTCOUNTA là những công cụ quan trọng giúp bạn nhanh chóng đếm số lượng các ô trong các tình huống khác nhau trong Microsoft Excel.

 • Sử dụng hướng dẫn trên, bạn có thể dễ dàng áp dụng chúng vào các dự án của mình.

Tham khảo thêm: Hàm Excel: Công cụ mạnh mẽ cho xử lý dữ liệu


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
813
Bài viết liên quan
5 công cụ Excel cần biết cho người làm văn phòng
Excel là công cụ đắc lực cho người làm văn phòng. Tìm hiểu 5 công cụ Excel cần biết để quản lý dữ liệu, tính toán và trình bày thông tin một cách hiệu quả.