Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT và COUNTA trong Excel

Hàm COUNT và COUNTA trong Microsoft Excel là hai công cụ quan trọng giúp bạn đếm số lượng ô có giá trị trong một phạm vi.

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT và COUNTA trong Excel

1. Hàm COUNT (Đếm Các Ô Có Giá Trị Số)

Hàm COUNT được sử dụng để đếm số lượng các ô có giá trị số trong một phạm vi.

Nó sẽ bỏ qua các ô trống và các ô có giá trị văn bản.

Bước 1: Chọn Ô Kết Quả

Bắt đầu bằng việc chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả đếm từ hàm COUNT.

Bước 2: Nhập Công Thức COUNT

Gõ ký tự "=" vào ô kết quả. Sau đó, nhập "COUNT" và mở dấu ngoặc đôi "(".

Bước 3: Chọn Phạm Vi Cần Đếm

Chọn phạm vi (dãy ô) mà bạn muốn đếm số lượng ô có giá trị số trong đó.

Bước 4: Đóng Dấu Ngoặc và Nhấn Enter

Khi bạn đã chọn phạm vi, hãy đóng dấu ngoặc đôi ")" và nhấn Enter.

Kết quả sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn.

Ví dụ: Giả sử bạn có một danh sách các điểm số của học sinh trong cột A từ hàng A2 đến A10, và bạn muốn biết có bao nhiêu học sinh đã được điểm.

=COUNT(A2:A10)

Hàm này sẽ đếm và trả về số lượng ô có giá trị số trong phạm vi từ A2 đến A10, tức là số lượng học sinh có điểm.

2. Hàm COUNTA (Đếm Tất Cả Các Ô Có Giá Trị)

Hàm COUNTA được sử dụng để đếm số lượng tất cả các ô có giá trị trong một phạm vi, bao gồm cả giá trị số, văn bản và các ô trống.

Bước 1: Chọn Ô Kết Quả

Chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả đếm từ hàm COUNTA.

Bước 2: Nhập Công Thức COUNTA

Gõ ký tự "=" vào ô kết quả. Sau đó, nhập "COUNTA" và mở dấu ngoặc đôi "(".

Bước 3: Chọn Phạm Vi Cần Đếm

Chọn phạm vi (dãy ô) mà bạn muốn đếm số lượng tất cả các ô trong đó.

Bước 4: Đóng Dấu Ngoặc và Nhấn Enter

Khi bạn đã chọn phạm vi, hãy đóng dấu ngoặc đôi ")" và nhấn Enter. Kết quả sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn.

Ví dụ: Giả sử bạn có một danh sách về các thành viên của câu lạc bộ trong cột A từ hàng A2 đến A10, và bạn muốn biết có bao nhiêu thành viên đã được liệt kê.

=COUNTA(A2:A10)

Hàm này sẽ đếm và trả về số lượng tất cả các ô trong phạm vi từ A2 đến A10, bao gồm cả các ô trống và các ô có giá trị.

Hàm COUNT và COUNTA là những công cụ quan trọng giúp bạn nhanh chóng đếm số lượng các ô trong các tình huống khác nhau trong Microsoft Excel.

Sử dụng hướng dẫn trên, bạn có thể dễ dàng áp dụng chúng vào các dự án của mình.


Thông tin bài viết
Tác giảChuyên mụcThẻCập nhậtLượt xem
-
505
Bài viết liên quan
Add-in trong Microsoft Excel: Mẹo vặt và ứng dụng
Mẹo vặt và ứng dụng của add-in trong Microsoft Excel: Tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất và mở rộng khả năng của Excel.